When Do You Mulch Your Yard

When Do You Mulch Your Yard